Vés enrere Subvencions: RESOLUCIÓ EDU/964/2024, de 18 de març, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023 (ref. BDNS 751196)

Objecte:

Obrir procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023.

Bases reguladores

La convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre EDU/6/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=982285

 


Beneficiaris:

Els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que figurin inscrites en el registre de centres docents del Departament d'Educació per a la impartició d'ensenyaments no reglats de dansa, que no condueixen a l'obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l'Estat.

b) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d'edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.


Termini presentació de sol·licituds:

Els ens locals interessats poden presentar el formulari de sol·licitud de la subvenció, el formulari de justificació i la documentació que estableixen les bases reguladores 4 i 5 de l'Ordre EDU/6/2024, de 19 de gener, en el termini de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.


Data publicació:

DOGC núm. 9134, de 3 d'abril de 2024.