Vés enrere Subvencions: ORDRE EDU/8/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments artístics.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=976805


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per aquesta Ordre, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de música que compleixin els requisits següents:

a) Que figurin inscrites en el registre de centres docents del Departament d'Educació, per a la impartició d'ensenyaments no reglats de música que no condueixen a l'obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l'Estat.

b) Que tinguin alumnat de 4 a 18 anys d'edat que reben ensenyaments musicals per part del professorat de l'escola de música al llarg d'un curs escolar sense ser baixa o anul·lació de matrícula en el centre o baixa del programa/servei musical.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria


Data publicació:

DOGC núm. 9086, de 24 de gener de2024