Vés enrere Subvencions: ORDRE EDU/7/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2022-2023

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2022-2023.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en les despeses de personal i de funcionament derivades de la impartició de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny a les escoles d'art, per tal de fomentar i facilitar l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments artístics reglats.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=976730


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per aquesta Ordre, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles d'art que compleixin els requisits següents:

a) Que figurin inscrites en el registre de centres docents del Departament d'Educació, per a la impartició de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

b) Que tinguin alumnat matriculat en cicles formatius de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.

S'exclou el municipi de Barcelona, d'acord amb l'assumpció de la competència de la gestió de les escoles d'art locals de la ciutat de Barcelona, per part del Consorci d'Educació de Barcelona.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent covocatòria


Data publicació:

DOGC núm. 9086, de 24 de gener de 2024