Vés enrere Subvencions: ORDRE EDU/6/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2022-2023

Objecte:

Establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat del curs 2022-2023.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments artístics.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=976745


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per aquesta Ordre, els ens locals de Catalunya titulars d'escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que figurin inscrites en el registre de centres docents del Departament d'Educació, per a la impartició d'ensenyaments no reglats de dansa que no condueixen a l'obtenció de títols o certificats amb validesa a tot l'Estat.

b) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d'edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.


Termini presentació de sol·licituds:

El que establixi la corresponent convocatòria


Data publicació:

DOGC núm. 9086, de 24 de gener de 2024