Vés enrere Subvencions: ORDRE EDU/5/2024, de 19 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2022-2023

Objecte:

Establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 2022-2023.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels ensenyaments professionals de música, que s'organitzen en un grau de sis cursos de durada, per tal de facilitar l'accés de l'alumnat a aquests ensenyaments reglats.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=976793

 


Beneficiaris:

Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions establertes per aquesta Ordre els ens locals de Catalunya titulars de conservatoris de música que compleixin els requisits següents:

a) Que estiguin autoritzats a impartir els ensenyaments artístics professionals de música i que rebin la denominació de conservatoris a l'empara del Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

b) Que figurin inscrits en el registre de centres docents del Departament d'Educació.

c) Que tinguin alumnat matriculat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.


Termini presentació de sol·licituds:

El que estableixi la corresponent convocatòria


Data publicació:

DOGC núm. 9086 de 24 de gener de 2024