Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

[Actualitzat] Subvencions: Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Descripció:

Ordre ICT/1524/2021, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya» i s'aprova la seva convocatòria per a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Objecte:

1. La present ordre té per objecte aprovar les bases reguladores d'ajudes, destinades a impulsar projectes de xarxes d'actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a Espanya, de conformitat amb el que es preveu en l'apartat segon d'aquest article, així com aprovar la convocatòria d'ajudes per a l'any 2021.

2. S'entendrà a l'efecte d'aquesta ordre que una Experiència Turisme Espanya impulsa projectes de xarxes d'actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a Espanya, si es desenvolupa en tot el territori nacional o, almenys, en tres comunitats autònomes, i s'emmarca en alguna de les següents línies de treball incloent algunes de les següents accions:

a) Línia de treball INNOVA:
1r Proposades de creació de xarxes d'actors en tot el territori nacional o, almenys, en tres comunitats autònomes per a impulsar el treball col·laboratiu entorn d'una Experiència Turisme Espanya.
2n Construcció de relats sobre Experiències Turisme Espanya.
3r Desenvolupament o millora del recurs turístic base per a la creació d'Experiències Turisme Espanya.
4t Redissenyo de les Experiències Turisme Espanya cap a models verds i sostenibles.
5è Suport a la transformació digital de les Experiències Turisme Espanya.
6è Formació per a la sostenibilitat i digitalització d'Experiències Turisme Espanya.

b) Línia de treball INTEGRA:
1r Estudis i propostes de plans d'adaptació de les Experiència Turisme Espanya a la lògica d'economia circular i altres estratègies d'incorporació del teixit productiu local.
2n Plans d'adaptació de productes i serveis a lògica d'economia circula i de proximitat.
3r Implantació de bones pràctiques o millores que impliquin majors impactes positius d'Experiències Turisme Espanya en comunitats locals.
4t Proposades per a la incorporació de la diversitat de perfils de turistes a diferents Experiències Turisme Espanya (Col·lectiu LGBTIQ+, majors, diversitat de famílies, diferents religions, discapacitat entre altres…).
5è Formació i difusió en i per a l'adaptació a la diversitat social de les Experiències Turisme Espanya.

c) Línia de treball COMUNICA:
1r Millora dels protocols de seguretat que afecten diferents Experiències Turisme Espanya i disseny d'estratègies de comunicació d'aquests.
2n Actuacions de traducció i adaptació a mercats de protocols de seguretat i altres documents de comunicació de les Experiències Turisme Espanya.
3r Elaboració de plans de comunicació d'Experiències Turisme Espanya.
4t Creació de materials de comunicació específics, com a recursos audiovisuals o digitals de les Experiències Turisme Espanya.
5è Integració d'eines digitals en la pròpia experiència que facilitin la comunicació i gaudi d'Experiències Turisme Espanya.
6è Noves eines TIC per a la comunicació d'Experiències Turisme Espanya.

Es convoquen ajudes per a l'any 2021, en els termes establerts en les bases reguladores incloses en aquesta ordre, destinades a la realització d'actuacions destinades a impulsar projectes dexarxes d'actors que desenvolupin experiènciesturístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a Espanya, per part de les entitats beneficiàries segons l'article 3, que es repliquin en el territori nacional o en el territori de, almenys, tres comunitats autònomes i que potser associades per a la seva promoció internacional.

 

Al BOE núm. 302, de 17 de desembre de 2022 han publicat l'Ordre ICT/1244/2022, de 13 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ICT/1524/2021, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al programa «Experiències Turisme Espanya» i s'aprova la seva convocatòria per a l'exercici 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Orden ICT/1244/2022, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el programa "Experiencias Turismo España" y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). La podeu trobar al següent enllaç: https://boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21447.pdf

 


Beneficiaris:

1. Podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis i sempre que compleixin amb els criteris establerts en l'apartat 3 del present article, les següents entitats:

a) Associacions o Federacions legalment inscrites en el Registre Nacional d'Associacions regulat en el Reial decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions o equivalent en les Comunitats Autònomes.

b) Fundacions, legalment inscrites en els Registres corresponents.

c) Agrupacions d'interès econòmic, regulades per la llei 12/1991 i legalment inscrites en el Registre Mercantil que els correspongui.

d) Empreses turístiques o pimes, establertes en qualsevol comunitat autònoma, sempre que es trobin inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Autònoma on tingui el seu domicili fiscal i estiguin en actiu en la data de sol·licitud.

2. També podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre i sempre que compleixin amb els criteris establerts en l'apartat 3 del present article, les següents entitats:

a) Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística municipal, comarcal o provincial, i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'aquestes.

b) Entitats públiques que actuïn com a ens de cooperació turística d'àmbit autonòmic, i societats públiques amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de comunitats autònomes.

3. Els beneficiaris hauran de tenir un àmbit territorial d'actuació que afecti, almenys , a tres Comunitats Autònomes. Els beneficiaris podran presentar-se a títol individual o com a part d'un projecte de cooperació, conforme al que s'estableix en l'article 11.3 de la Llei 38/203, de 17 de novembre, i l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:

a) Quan es tracti d'un beneficiari únic, el seu àmbit territorial d'actuació serà nacional o amb implantació en, almenys, tres comunitats autònomes.

b) Quan es tracti d'un projecte en agrupació, la suma dels àmbits territorials d'actuació de tots els beneficiaris haurà de ser de, almenys, tres Comunitats Autònomes diferents.

4. Els beneficiaris hauran de tenir el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.

5. Les accions que realitzin els beneficiaris hauran de complir amb l'estipulat en aquestes bases reguladores.

6. La condició de beneficiari de l'ajuda implica que assumeix, enfront de l'entitat convocant, la totalitat de drets i obligacions inherents a tal condició, derivada de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

7. No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies relacionades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

8. No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats que tinguin deutes per reintegrament d'ajudes o no estiguin al corrent de pagament de les obligacions de reemborso de qualssevol altres préstecs o bestretes anteriorment concedides amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, ni aquelles empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda al beneficiari il·legal i incompatible amb el mercat interior.

9. Els beneficiaris han d'acceptar la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per a donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i l'article 8 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 15 de febrer de 2022 fins al dia 15 de març de 2022.


Data publicació:

BOE núm. 9, d'11 de gener de 2022.


Òrgan gestor:

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

05
diumenge
febrer 05, 2023
Esdeveniments d'avui
02-02-23 00:00:00 GMT - 05-02-23 23:59:59 GMT
10-01-23 00:00:00 GMT - 28-02-23 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica