Tots els articles

Vés enrere Subvencions: DECRET 139/2022, de 26 de juliol, de modificació del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, que afecta els terminis d'execució i de justificació dels projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2020, 2021 o 2022

Objecte:

Modificació de la base reguladora quinzena de l'Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

1. Es modifica l'apartat 1 de la base reguladora quinzena de l'Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, modificat pel Decret 376/2021, de 2 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

"15.1 Els projectes subvencionats que tenen assignada l'anualitat 2020 s'han d'executar no més tard del 30 de juny de l'any 2022 i s'han de justificar no més tard del 31 de juliol del mateix any."

2. Es modifica l'apartat 2 de la base reguladora quinzena de l'Annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, modificat pel Decret 376/2021, de 2 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

"15.2 Els projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2021 o 2022 s'han d'executar no més tard del 30 de juny dels anys 2023 i 2024, respectivament, i s'han de justificar no més tard del 31 de juliol del mateix any. Aquests terminis són improrrogables.

Els projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2023 o 2024 s'han d'executar no més tard del 30 de juny dels anys 2024 i 2025, respectivament, i s'han de justificar no més tard del 31 de juliol del mateix any.

D'ofici o prèvia sol·licitud de l'ens local, com a molt tard un mes abans que finalitzi el termini d'execució de l'actuació i per causes degudament motivades, es podran concedir pròrrogues d'execució de fins a un màxim de tres mesos als projectes subvencionats que tenen assignades les anualitats 2023 o 2024. En aquest cas, caldrà justificar-ho en el termini màxim d'un mes des de la finalització de la pròrroga."


Termini presentació de sol·licituds:

Sens perjudici dels terminis màxims d'execució i justificació prevists per als projectes subvencionats que tenen assignada l'anualitat 2020 a la base reguladora 15.1 de l'annex 1 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, en la nova redacció donada per l'article únic del present Decret, prèvia sol·licitud de l'ens local, per causes degudament motivades, no imputables a l'ens local, es podrà resoldre, amb caràcter extraordinari, que el període d'execució del projecte subvencionat finalitzi el 30 de setembre de 2022, i que el termini màxim de justificació sigui com a màxim el 31 d'octubre de 2022.

L'atorgament d'aquest nou termini màxim d'execució resta condicionat, en tot cas, al fet que sigui possible objectivament la finalització de l'execució de les actuacions del projecte subvencionat dins del nou termini.

A aquestes efectes, les sol·licituds de pròrroga d'execució dels projectes que tenen assignada l'anualitat 2020, que es van presentar a partir del 4 de novembre de 2021, data de l'entrada en vigor del Decret 376/2021, de 2 de novembre, i amb anterioritat a la publicació del present Decret, i que no es van concedir pel caràcter improrrogable del termini màxim d'execució, es valoraran d'ofici per l'Administració concedent a efectes d'atorgar, si escau, l'autorització dels nous terminis d'execució i justificació prevists en aquesta Disposició addicional.


Data publicació:

El dia de la seva publicació al DOGC (núm 8719, de 28 de juliol de 2022) 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories