Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Nota informativa sobre la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici de 2023

Objecte:

Pròrroga de la suspensió de les regles fiscals previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (objectiu d’estabilitat  pressupostària i regla de la despesa), per a l’exercici de 2023

El Consell de Ministres de 26 de juliol de 2022 va acordar sol·licitar al Congrés dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que comporta la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici de 2023. D’acord amb aquest article, els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.


El Congrés dels Diputats ha apreciat aquesta situació per majoria absoluta dels seus membres en el Ple de 22 de setembre de 2022.

Com a conseqüència de la suspensió de les regles fiscals, les entitats locals poden fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant això, aquesta Direcció General recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent. Amb caràcter previ, cal tenir en compte els criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu que es detallen a l’apartat 13 de la nota informativa d’aquesta Direcció General de 24 de gener de 2022, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2022 (sanejament de les obligacions i devolucions d’ingressos pendents d’aplicar al pressupost, compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables i compliment del termini legal de pagament a proveïdors).Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

09
divendres
desembre 09, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica