Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (text consolidat)

(Nota: Els articles 37 i 38 han estat derogats pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes)

 

Objecte: Aquesta Llei té per objecte introduir en l'ordenament jurídic les reformes estructurals necessàries per crear condicions que afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible.

La Llei s'estructura en un Títol preliminar, on es defineix el seu objecte, el concepte d'economia sostenible i els principis resultants d'actuació dels poders públics, i en quatre Títols que contenen el conjunt de reformes d'impuls de la sostenibilitat de l'economia espanyola. El primer d'ells se centra en la millora de l'entorn econòmic, entenent per tal les actuacions del sector públic que determinen el context de desenvolupament de l'economia; el Títol II introdueix una sèrie de novetats directament vinculades amb l'impuls de la competitivitat del model econòmic espanyol, eliminant obstacles administratius i tributaris. El Títol III conté una sèrie de reformes que, des de la sostenibilitat mediambiental, incideixen en els àmbits centrals del model econòmic: la sostenibilitat del model energètic, la reducció d'emissions, el transport i mobilitat sostenible, i, especialment rellevant en el cas espanyol, l'impuls del sector de l'habitatge des de la perspectiva de la rehabilitació. A . El Títol IV, finalment, conté els instruments per a l'aplicació i avaluació de la Llei d'Economia Sostenible. La Llei té vint disposicions addicionals, nou transitòries, seixanta finals i una disposició derogatòria.

Aquesta Llei vol impulsar l'eficiència en la contractació pública i la col·laboració públic privada, com a elements fonamentals de relació entre l'Administració Pública i el teixit empresarial i, alhora, com a àmbits en els quals ha de reforçar-se la vinculació a paràmetres de sostenibilitat econòmica. L'adopció d'aquestes mesures comporta la reforma de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada en la disposició final setzena. Especialment, es modifica per complet la normativa dels modificats d'obres i s'estableix una major transparència de la informació en la contractació pública, es fomenta la realització de contractes d'investigació i desenvolupament, i s'impulsa la participació de petites i mitges empreses en la contractació pública. A més, se centralitza l'accés a la informació contractual en una plataforma electrònica en la qual es difondrà tota la informació relativa a les licitacions convocades pel sector públic estatal. Així mateix, se simplifiquen els tràmits administratius en els processos de contractació disminuint el cost que per als empresaris implica participar en procediments d'adjudicació de contractes públics

Aquesta Llei modificada, entre d'altres, la següent normativa que pot afectar a l'àmbit local:

  • Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.
  • Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 març.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis púlbics.
  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públics.
  • Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
  • Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dates de caràcter personal.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Entrada en vigor: La present Llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, excepte la modificació introduïda per la disposició final catorzena d'aquesta Llei en l'article 60.3 del text refós de la Llei d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, que entrarà en vigor per a totes les pòlisses d'assegurança subscrites o renovades a partir de l'1 de gener de 2013.

Publicació oficial: BOE núm. 55, de 3 de març de 2011.

 

 (Podeu trobar la Llei 2/2011 a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)

(Norma inclosa a la Reunió comarcal d'actualització jurídica de juny de 2011).


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

26
dissabte
novembre 26, 2022
Esdeveniments d'avui
03-11-22 00:00:00 GMT - 30-11-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica