Tots els articles

Vés enrere Actualitat: Ofertes Públiques que articulen els processos d'estabilització regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

Objecte:

Us recordem que abans del dia 1 de juny de 2022 s'han d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials les Ofertes Públiques que articulin els processos d'estabilització regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

La norma estableix els requisits que han de complir les places a incloure en aquests processos d'estabilització, que es recullen a l'article 2 i a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, així com el sistemes de selecció que serà concurs o concurs – oposició en funció del compliment dels requisits anteriors.

Per tal de donar compliment al que diu la Llei 20/2021 i donar resposta a aquesta problemàtica el primer que s'ha de dur a terme és l'elaboració, aprovació i publicació de l'Oferta d'ocupació pública, fent èmfasi en la necessitat imprescindible que cada Administració elabori l'estudi-informe intern, i analitzi la situació de les places de la seva Corporació per determinar si compleixen o no els requisits establerts a la Llei i, si correspon, incloure-les en l'Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories