Publicador de continguts

Vés enrere Legislació: Resolución de 24 de febrero de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca curso de especialización específico para el ámbito local.

Descripció:

Resolució de 24 de febrer de 2022, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoca un curs d'especialització específic per a l'àmbit local.


Objecte:

L'objecte d'aquesta resolució és convocar un curs d'especialització específic per a l'àmbit local que es desenvoluparan durant l'any 2022 amb el següent detall:

Títol: Curs d'especialització en avanços dels objectius de desenvolupament sostenible en els governs locals.

Dates de realització: Del 12 de maig al 20 de juny de 2022.
Codi: FL 223066
Lloc de celebració: Mixt. Sessions en manera presencial en la seu de l'INAP (C/ Atocha 106), els dies 12, 13 i 30 de maig, i sessions en línia a l'aula virtual de l'INAP. En cas que, per part de l'organització, no fos possible realitzar l'activitat formativa en modalitat presencial es realitzarà en modalitat en línia.
Hores lectives: 50 hores.
Data límit de sol·licitud: 10 dies hàbils des de l'endemà a la seva publicació.

Objectius del curs:
Analitzar críticament els avanços dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els governs locals.
Aplicar estratègicament les eines de les institucions de l'àmbit local en la posada en marxa d'una estratègia de ODS en particular en la contractació pública local i en els plans locals de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Programa del curs:
1. La institucionalització i localització dels ODS.
2. Desglossament detallat de ODS i de metes que poden implementar els ens locals  en  les  diferents  àrees  d'actuació:    subvencions,  contractació,  medi ambient, pressupostos...
3. L'agenda 2030 en la Llei de Contractes per al Sector Públic i la redacció de plecs de contractació en el marc de l'agenda 2030.
4. Marc  internacional  de lluita    contra  el  canvi  climàtic.  Política  europea  de lluita contra el canvi climàtic. Polítiques espanyoles de clima.
5. Adaptació al canvi climàtic en l'escala local.
6. L'agenda 2030. Experiències d'Entitats Locals des de la FEMP.
7. El rol dels governs locals en la localització dels ODS: de la despoblació rural a les grans urbs.
8. La comunicació i educació ambiental en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible en els governs locals.

 


Data d'entrada en vigor:

Des de l'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. de 54, de 4 de març de 2022.


Observacions:

Presentació de sol·licituds:

D'acord amb  les  condicions  generals  de les activitats  formatives durant 2022, establertes en la Resolució de 13 de desembre de 2021, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es publica el Pla de Formació per al any  2022,  qui  desitgi  participar  en  aquesta  activitat  formativa  haurà d'emplenar i presentar la corresponent sol·licitud que serà accessible en línia en el Catàleg de Formació del  portal  web  de l'INAP,  després de la selecció  del  curs corresponent en el següent enllaç:

https://buscadorcursos.inap.es

o en l'apartat de Formació Local de la pàgina web de l'INAP en el següent enllaç:

http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local.

 

L'interessat   ha de comptar    amb  l'autorització    del  superior  jeràrquic  des del  moment en el qual realitza la inscripció. L'enviament de la sol·licitud telemàtica degudament emplenada suposa l'acceptació expressa de les normes i procediments que regeixen el curs.