Vés enrere Legislació: Resolución de 1 de marzo de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas descentralizadas del subprograma de desempeño en Entidades Locales para el primer semestre de 2022.

Descripció:

Resolució d'1 de març de 2022, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es convoquen activitats formatives descentralitzades del subprograma d'acompliment en Entitats Locals per al primer semestre de 2022.


Objecte:

L'objecte d'aquesta resolució  és  convocar  activitats  formatives  descentralitzades segons la modalitat i característiques descrites en l'Annex.

La informació publicada en l'annex pot ampliar-se en la fitxa descriptiva de cada acció  formativa,  a la  qual es podrà accedir  a través de l'adreça  http://buscadorcursos.inap.es/. En ella es detallen els objectius d'aprenentatge, continguts, horari, lloc de celebració, així com una altra informació d'interès.

Podran  participar  en  les  activitats  formatives  relacionades  en  l'annex  els empleats i empleades públiques al servei de l'Administració Local.

Els requisits específics de participació en cada acció formativa es detallen en l'Annex.


Data d'entrada en vigor:

Des de l'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

BOE núm. de 54, de 4 de març de 2022.


Observacions:

Presentació de sol·licituds:

D'acord    amb  les  condicions  generals de les activitats  formatives durant 2022 establertes en la Resolució de 13 de desembre de 2021, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es publica el Pla de Formació per a l'any  2022,  qui  desitgi  participar  en  alguna  de les     activitats  formatives relacionades en l'annex, haurà d'emplenar i presentar la corresponent sol·licitud que serà accessible en línia en el Catàleg de Formació del portal web de l'INAP, després de la selecció   del   curs   corresponent   en   el   següent   enllaç:

https://buscadorcursos.inap.es

o en l'apartat de Formació Local de la pàgina web de l'INAP en el següent enllaç:

http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local

L'interessat    ha de comptar    amb  l'autorització    del  superior  jeràrquic  des del  moment en el qual realitza la inscripció. L'enviament de la sol·licitud telemàtica degudament emplenada suposa l'acceptació expressa de les normes i procediments que regeixen el curs.

Es podran presentar sol·licituds a un màxim de 3 activitats formatives incloses en l'annex.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, comptant a partir del endemà al de la publicació  d'aquesta Resolució en el «Boletín Oficial del Estado».