Vés enrere Formació: Resolución de 21 de mayo de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación 2020, se establece el régimen general de convocatorias de acciones formativas para 2020 y se convocan acciones formativas para el primer semestre de 2020

Descripció:

Resolució de 21 de maig de 2020, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es publica el Pla de Formació 2020, s'estableix el règim general de convocatòries d'accions formatives per a 2020 i es convoquen accions formatives per al primer semestre de 2020.


Objecte:

Mitjançant aquesta resolució es publica, com a annex I, el Pla de Formació 2020 de l'INAP.

La informació sobre cada experiència d'aprenentatge es podrà ampliar en les fitxes descriptives disponibles en la pàgina web de l'INAP https://buscadorcursos.inap.es/#/.


Destinataris:

Podran participar en les activitats formatives relacionades en l'annex els empleats públics que prestin serveis a través d'una relació de caràcter funcionarial, laboral o estatutari en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, de les Administracions de les Comunitats Autònomes, de les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla i de l'Administració local, així com el personal d'Administració i Serveis de les  Universitats  públiques  i  el  personal  funcionari  al  servei  de la    societat  estatal  Correus i Telègrafs.

En cada convocatòria es detallaran els requisits específics addicionals.


Sol·licituds:

Amb caràcter general, les convocatòries es publicaran en la pàgina web i en les xarxes socials de l'INAP, es difondran extensament i, en tot cas, es comunicaran a les unitats de formació de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics.

Les persones interessades a rebre informació sobre les convocatòries poden subscriure's al butlletí informatiu «L'Administració al Dia» (http:// laadministracionaldia.inap.es). Així mateix, els empleats públics que estiguin donats d'alta en el Portal de l'Alumne de l'INAP https://portalalumno.inap.es/suscripciones/ Subscripcions poden activar el sistema d'alertes per a rebre informació sobre les futures convocatòries d'activitats del seu interès.

Qui desitgi participar en les activitats formatives de cada convocatòria i compleixi amb els requisits establerts haurà d'emplenar, en els terminis indicats, la corresponent sol·licitud electrònica, a la qual es podrà accedir a través de l'adreça http://buscadorcursos.inap.es/.

Per a realitzar la inscripció caldrà comptar amb l'autorització prèvia del superior jeràrquic. A l'efecte de formalitzar aquesta autorització, el sistema d'inscripció permetrà descarregar la sol·licitud, que haurà de conservar-se, ja que podrà ser requerida per l'INAP en qualsevol moment.


Es podran presentar fins a un màxim de tres sol·licituds per persona per cadascun dels subprogrames inclosos en la convocatòria corresponent.

En cas d'incidències en la realització de la sol·licitud electrònica, poden posar-se en contacte amb el Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU):

– Correu electrònic: cau@inap.es
– Telèfon: 91 078 02 47. Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9.00 a 19.00 h.


Publicació oficial:

BOE núm. 149, de 26 de maig de 2020.