Vés enrere Formació: Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación y sus condiciones generales para el año 2022.

Descripció:

Resolució  de 13    de desembre    de 2021, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es publica el Pla de Formació i les seves condicions generals per a l'any 2022.


Objecte:

L'objecte d'aquesta Resolució és donar publicitat al Pla de Formació de 2022 de l'INAP (indicat en el seu annex), que defineix i especifica la seva estructura i components i conté un llistat inicial  amb  l'oferta    d'experiències    d'aprenentatge.    Així mateix,  dóna  a conèixer    les condicions generals per a participar en elles.

Les  activitats d'aprenentatge per a 2022 incloses en el Pla estaran disponibles en línia en el Catàleg de Formació del portal web de l'INAP.

La  participació  en  les  activitats  formatives  de l'INAP    estarà  subjecta  a les  condicions generals que es detallen aquesta resolució. No obstant això, cada convocatòria podrà establir requisits addicionals o específics, així com les modalitats, llocs i dates corresponents. En el cas que resulti necessari realitzar algun canvi, serà comunicat amb antelació suficient als participants en l'activitat de què es tracti.


Destinataris:

Amb caràcter general, amb independència dels requisits específics addicionals d'algunes activitats, les activitats incloses en el Pla de Formació de 2022 de l'INAP van dirigides a les empleades i empleats públics de:
–  L'Administració General de l'Estat.
–  Els òrgans constitucionals.
–  L'Administració de Justícia.
–  Les Administracions i òrgans estatutaris de les Comunitats Autònomes.
–  Les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla.
–  L'Administració Local.
–  El  personal  d'administració    i  serveis  de les     universitats  públiques  i  el personal funcionari al servei de la Societat Estatal Correus i Telègrafs.

El personal no inclòs en els apartats anteriors podrà participar en les activitats no  finançades  amb  càrrec  a l'Acord de Formació per a l'Ús  de les  Administracions Públiques en les quals així s'indiqui de manera expressa.

Amb  caràcter  general,  per a participar    en  el  subprograma  d'acompliment    directiu serà  necessari  acreditar  l'acompliment    de funcions directives  o  predirectivas  i pertànyer  al  Subgrup  A1  o,  en  casos  degudament  motivats  pel     grau  de responsabilitat, pertànyer al Subgrup A2 i ocupar llocs de nivells 24 o superiors i motivar en la sol·licitud el grau de responsabilitat amb la qual es compti. En tot cas, caldrà    complir  els  requisits  concrets  que  estableixi  cadascuna    de les  convocatòries.


Sol·licituds:

Les convocatòries es publicaran en el portal web i en les xarxes socials de l'INAP i es comunicaran als promotors de formació de l'Administració General de l'Estat. Totes les activitats i formularis de sol·licitud estaran disponibles de manera unificada i electrònica en el Catàleg de Formació, on s'aniran obrint les convocatòries a mesura que les activitats estiguin disponibles.

Les empleades i empleats públics interessats a rebre informació sobre les convocatòries  poden  subscriure's  al  butlletí  informatiu  «L'Administració al  Dia».
Així mateix, els qui estiguin donats d'alta en el Portal de l'Alumnat de l'INAP poden activar el sistema d'alertes per a rebre informació sobre les futures convocatòries d'activitats  del  seu  interès.  Es pot    sol·licitar  informació  addicional  sobre  aquesta convocatòria enviant un missatge a fg@inap.es.

Per a realitzar    la  inscripció  caldrà    comptar  amb  l'autorització prèvia  de la  persona titular de la unitat. A l'efecte de formalitzar aquesta autorització, el sistema d'inscripció permetrà descarregar la sol·licitud, que haurà de conservar-se, ja que podrà ser requerida per l'INAP en qualsevol moment.

En cada convocatòria s'indicarà el nombre màxim de sol·licituds que cada persona pot presentar.

En cas d'incidències en la realització de la sol·licitud electrònica, poden posar-se
en contacte amb el Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU):
–  Correu electrònic: cau@inap.es.
–  Telèfon de contacte: 910 61 68 92.
–  Horari d'atenció, de dilluns a divendres a 8.00 a 20.00 hores.


Publicació oficial:

BOE núm. 300, de 16 de desembre de 2021.