Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

[Actualitzat] Subvencions: Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

Descripció:

Fer públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions, que s'adjunta com a annex (Contingut mínim del pla d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya).


Objecte:

- Objecte d'aquesta Resolució:

1. Aprovar les bases d'una convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya. L'esmentada aprovació i la convocatòria de les subvencions regulades per les bases resten condicionades al compliment del que preveu l'article 92.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

2. Destinar una dotació màxima de 150.000 euros a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.

3. Delegar en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua la facultat per aprovar i publicar la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya; i la facultat de resoldre l'atorgament de les subvencions, de conformitat amb el que estableixen l'article 93.1.c) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquestes convocatòries es regeixen per les bases aprovades.

4. Fer difusió del present Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

-  Objecte de la subvenció

1.1 Poden ser objecte de subvenció les despeses adreçades a la redacció dels plans d'usos pels ens locals o les agrupacions d'ens locals per explotar serveis i activitats de lleure, que es puguin establir en el domini públic hidràulic i zones de servitud i policia dels embassaments en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional divuitena del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i que tinguin el contingut mínim establert a l'annex 1 d'aquestes bases.

En tot cas, el pla d'usos s'ha de referir a la totalitat de l'embassament en el qual es vulguin regular els usos recreatius. A aquest efecte, es considera que forma part de l'embassament tota la superfície de la làmina d'aigua que resulta embassada quan l'embassament està al 100% de la seva capacitat, amb les seves zones de servitud i policia.

1.2 No són objecte de subvenció:
a) Les inversions derivades de les actuacions materials corresponents a l'eventual implementació de les previsions dels plans d'usos.
b) Les inversions derivades de les actuacions inherents a la tramitació administrativa per a l'atorgament de la posterior autorització corresponent, fins i tot si impliquen la modificació o ampliació del pla d'usos objecte de subvenció.
c) L'impost sobre el valor afegit (IVA) de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments.

1.3 La redacció dels plans d'usos objecte de subvenció pot ser objecte de contractació total o parcial amb terceres persones, tot respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Per DOGC núm. 8798, de 22 de novembre de 2022 es publica RESOLUCIÓ ACC/3635/2022, de 17 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, fetes públiques per la Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre. Podeu trobar-la a l'enllaç següent: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8798/1937577.pdf


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris de les subvencions els ens locals de Catalunya.

També poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions d'ens locals de Catalunya que puguin dur a terme l'objecte de la subvenció, fins i tot quan aquestes agrupacions no tinguin personalitat jurídica pròpia.
En aquest darrer cas, cal que es faci constar tant a la sol·licitud com a la resolució d'atorgament de la subvenció, els compromisos d'execució assumits per cada entitat, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascuna d'elles que tenen igualment la condició de beneficiàries. En qualsevol cas, cal que nomenin una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, en tant que beneficiària, corresponen a l'agrupació. Aquesta agrupació no pot dissoldre's fins que no transcorrin els terminis previstos als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Termini presentació de sol·licituds:

Els ens locals sol·licitants poden presentar la sol·licitud i la documentació a què fa referència la base 4.2 en el termini que s'estableixi a la convocatòria a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Data publicació:

DOGC núm. 7749, de 16 de novembre de 2018.


Òrgan gestor:

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua.  Departament de Territori i Sostenibilitat


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

09
divendres
desembre 09, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica