Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Subvencions: Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.

Descripció:

Mitjançant aquesta Ordre Ministerial  s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la implantació  de zones de baixes    emissions  i  la transformació  digital  i  sostenible  del  transport  urbà,  en  el  marc  del  Pla  de Recuperació,  Transformació  i  Resiliència.  També  s'aprova  la  convocatòria corresponent a l'exercici 2021.

 


Objecte:

1.  El programa d'ajudes descrit en aquestes bases té per objecte subvencionar aquelles  actuacions  que  contribueixin  a la     consecució  d'objectius específics, vinculats  als objectius  generals  del  component  1  del  Pla  de Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  amb  els quals    es pretén    aconseguir  una  millora  de la  qualitat  de l'aire    i  reducció  del  soroll  en  els  entorns  urbans,  l'impuls    de la  descarbonització  de la     mobilitat  urbana  a través    de diferents    mesures  dirigides  al propi  teixit  de la     ciutat  i  les seves  infraestructures,  així com    a la     potenciació  i optimització del transport urbà i metropolità.
Aquests objectius específics són:

a)  Accelerar la implantació de zones de baixes emissions.
b)  Fomentar el canvi modal en entorns urbans i metropolitans cap a maneres de transport més sostenibles, prioritzant el transport públic col·lectiu i la mobilitat activa per a contribuir així als objectius de millora ambiental i de la salut.
c)  Fomentar la transformació del transport públic de viatgers i mercaderies cap a una activitat de zero emissions millorant l'accessibilitat del sistema.
d)  Impulsar la digitalització de l'activitat dels serveis públics de transport que redundi en una major eficiència del sistema, millor accessibilitat i avantatges per a l'usuari del transport públic.

2.  La  llista  d'actuacions finançables es detallarà en la corresponent convocatòria d'ajudes (veure l'article 34 de la ordre).


Beneficiaris:

1.  Podran  ser  beneficiaris,  per a actuacions que es desenvolupin en el seu àmbit territorial, les següents entitats:

a)  Municipis que siguin capitals de província.
b)  Municipis de més de 50.000 habitants, segons les últimes xifres de població declarades oficials pel Govern.
c)  Municipis de més de 20.000 habitants, segons les últimes xifres de població declarades oficials pel Govern, en els quals disposin d'un servei de transport públic col·lectiu urbà interior, i disposin d'un Pla de Mobilitat Sostenible vigent i aprovat en la data de presentació de la seva sol·licitud.
d)  Ens  locals  supramunicipals  que  agrupin  diversos  municipis,  creats  per normes de rang legal i que tinguin atribuïdes competències en matèria de transport públic urbà col·lectiu, sempre que tots o part dels municipis agrupats siguin municipis inclosos en les anteriors lletres a), b) o c).
e)  Agrupacions de municipis que es constitueixin conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre; sempre que tots els membres de l'Agrupació siguin municipis inclosos en les anteriors lletres a), b) o c).

L'agrupació de municipis s'ajustarà a aquestes regles:
i.  Abans de presentar la sol·licitud, els membres de l'agrupació hauran de subscriure un  acord  intern  en  la  forma  i  amb  els  requisits  i  contingut establerts  en  l'article  67.2  del  Reial decret llei    36/2020,  de 30 de desembre. Conforme a aquest precepte, l'acord d'agrupació podrà condicionar-se a ser declarat beneficiari de l'ajuda per resolució de concessió definitiva.
ii.  En la sol·licitud que presenti, l'agrupació haurà de justificar que l'actuació o actuacions fa imprescindible l'actuació conjunta, obeeix a interessos comuns o crea sinergies entre ells.
iii.   Tots els membres de l'agrupació tindran la consideració de beneficiaris de la subvenció  i  seran  responsables  solidàriament  respecte del conjunt d'actuacions subvencionades a desenvolupar per l'agrupació, incloent l'obligació de justificar, el deure de reintegrament i les responsabilitats per infraccions.
iv.   Conforme al     article  11  de la     Llei  General  de Subvencions,    l'agrupació  haurà de nomenar    un  representant  o  apoderat  únic,  amb  poders  bastants  per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a aquella i, en particular, les següents:
– Presentar la  sol·licitud de la ajuda, que haurà de diferenciar els   compromisos d'execució de cada     membre de l'agrupació,  l'import  de la  subvenció a aplicar a cadascun d'ells, així com les actuacions i el pressupost corresponent a cadascun.
–  Actuar com a interlocutor únic entre l'agrupació i l'òrgan concedent
–  Recaptar de cada membre tota la informació exigible o requerida per l'òrgan concedent, i en particular la relativa a la justificació de la subvenció.
–  Rebre  el  pagament  de la     subvenció,  i  distribuir-la  entre  els  membres  de l'agrupació, d'acord amb el grau de participació de cadascun en aquesta.

2.  La  convocatòria  podrà  restringir  les  ajudes cap a un sol o alguns  dels  grups  esmentats  en  l'apartat anterior o modificar  les  xifres de població  establertes en ell.

3.  Tret que la convocatòria ho reguli d'una altra manera, quan per a l'aplicació d'aquestes ajudes  sigui  necessari  calcular  el  nombre  d'habitants, es prendrà el  Padró municipal vigent i aprovat oficialment pel Govern en la data de presentació de la seva sol·licitud.

4.   Per a optar a aquestes ajudes, els municipis beneficiaris hauran de tenir vigent i aprovat un Pla de Mobilitat Sostenible a data de presentació de la seva sol·licitud. En el cas d'agrupacions de municipis, aquesta  exigència  s'aplicarà a cadascun dels  seus components.

5.  No  podran  ser  beneficiaris  les  entitats  que  incorrin  en  alguna  de les circumstàncies previstes  en  l'article 13,  apartats  2  i  3,  de la Llei General de Subvencions. En el cas d'agrupacions, aquesta exigència s'aplicarà a cadascun dels seus  components.  El  compliment  dels     requisits  de l'apartat    13.2.e)  de la Llei General  de Subvencions s'acreditarà    mitjançant  els  corresponents  certificats administratius expedits pels òrgans competents. La presentació de sol·licituds comportarà  l'autorització a l'òrgan concedent perquè obtingui  de manera  directa aquests certificats de manera telemàtica, en el seu cas.

 

Modificació: BOE núm. 256, de 25 d'octubre 2022


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds podran presentar-se en el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de la convocatòria, tret que en aquella s'estableixi un altre termini.


Data publicació:

BOE núm. 201, de 23 d'agost de 2021.


Òrgan gestor:

Ministeri de Transports, mobilitat i agenda urbana.


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

09
divendres
desembre 09, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica