Tots els articles

Vés enrere Subvencions: Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Programa de incentivos 1)

Descripció:

Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2022 del Consell d'Administració d'E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria de Programes d'Incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (Programa d'incentius 1) BDNS(Identif.):642047

Per BOE núm. 244, d'11 d'octubre de 2022 es publica l'Extracte de la Resolució de 7 d'octubre de 2022 del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es modifica la Resolució de 27 de juliol de 2022, per la qual es formalitza la primera convocatòria de Programes d'Incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a ampliar termini de presentació de sol·licituds (Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación de solicitudes) que podeu trobar a l'enllaç següent: https://boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf

 

 


Objecte:

Bases reguladores: Orden TED/707/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Per BOE núm. 244, d'11 d'octubre de 2022 es publica l'Extracte de la Resolució de 7 d'octubre de 2022 del Consell d'Administració de E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es modifica la Resolució de 27 de juliol de 2022, per la qual es formalitza la primera convocatòria de Programes d'Incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a ampliar termini de presentació de sol·licituds (Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se modifica la Resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ampliar plazo de presentación de solicitudes) que podeu trobar a l'enllaç següent: https://boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf

 


Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques públiques o privades, legal i vàlidament constituïdes que tinguin el seu domicili fiscal a Espanya, sempre que realitzin l'activitat que fonamenta la seva concessió en els termes establerts per aquesta ordre, les respectives convocatòries i la resolució de concessió corresponent, i que compleixin tots els requisits exigits tant en la present ordre com en les respectives convocatòries.

S'inclouen els consorcis previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les Unions Temporals d'Empreses i les agrupacions d'empreses contemplades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, altres agrupacions i ens associatius de gestió.

 

 

 


Termini presentació de sol·licituds:

Des de les 9:00 h del dia 26 de setembre del 2022 fins a les 14:00 hores del dia 28 d'octubre del 2022.

Per BOE núm. 244, d'11 d'octubre de 2022, s’amplia fins a les 14:00 hores del dia 11 de novembre de 2022.


Data publicació:

BOE núm. 185, de 3 d'agost de 2022.


Òrgan gestor:

Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories