Tots els articles

Vés enrere Recordatori: Finalitza el termini per l’adequació dels contractes amb els encarregats de tractament de dades personals amb vigència indefinida

Objecte:

Qui és encarregat del tractament?

D'acord amb l'article 4 del Reglament general de protecció de dades (RGPD UE 2016/679), és encarregat la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.

Té la consideració de responsable del tractament la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d'altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament.

Que he de tenir en compte a l'hora d'adjudicar un encàrrec de tractament?

L'ens local ha d'escollir únicament un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades, de manera que el tractament sigui conforme als requisits del Reglament general de protecció de dades.

El tractament efectuat per l'encarregat s'ha de regir per un contracte o per un altre acte jurídic. Aquest contracte ha de vincular l'encarregat respecte del responsable i ha d'establir l'objecte, la durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, així com el tipus de dades personals, categories d'interessats , les obligacions i els drets del responsable.

Quines conseqüències té no incloure les clàusules de protecció de dades en el contracte d'encàrrec?

No incloure les clàusules de protecció de dades és causa de nul·litat de ple dret del contracte conforme a l'article 39.2 h) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i també una causa de resolució del contracte (art. 211.1 f) LCSP).

Que passa amb els contractes indefinits, existents abans del 25 de maig del 2018?

Pel que fa als contractes existents abans del 25 de maig de 2018 (abans de l'aplicació de la normativa de protecció de dades), mantenen la vigència, excepte que siguin indefinits. En aquest cas avui finalitza el termini, per adequar els contractes indefinits, existents abans del 25 de maig del 2018 (DT 5 Llei orgànica 3/2018)

"Disposición transitoria quinta. Contratos de encargado del tratamiento.

Los contratos de encargado del tratamiento suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y en caso de haberse pactado de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022.

Durante dichos plazos cualquiera de las partes podrá exigir a la otra la modificación del contrato a fin de que el mismo resulte conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el Capítulo II del Título V de esta ley orgànica"

 

Unitat de Protecció de dades i Transparència
Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació

Servei d'Assistència Municipal
Diputació de Tarragona  

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories