Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

Descripció:

Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres.


Objecte:

Aquest Reial Decret Llei estableix, al seu Títol II (articles 6-10), una sèrie de mesures urgents i de caràcter excepcional per tal de permetre una revisió dels preus dels contractes d'obres del sector públic.


L'article 6 (modificat pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna) estableix que als contractes públics d'obres, ja siguin administratius o privats, adjudicats per qualsevol de les entitats que formin part del sector públic estatal que es trobin en execució, licitació, adjudicació o formalització, a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, es podrà reconèixer al contractista una revisió excepcional de preus, quan concorri la circumstància establerta en aquest reial decret llei, possibilitat aquesta que també es reconeixerà al contractista en aquells contractes públics d'obres, ja siguin administratius o privats, adjudicats per qualsevol de les entitats que formen part del sector públic estatal, l'anunci de licitació del qual es publiqui en la plataforma de contractes del sector públic en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i el plec de clàusules del qual administratives particulars estableixi una fórmula de revisió de preus, sempre que concorri la circumstància establerta en aquest reial decret llei.


Aquesta possibilitat serà igualment aplicable als contractes privats d'obres a que al·ludeix l'art. 26 de la Llei 9/2017 i als contractes públics d'obres que se sotmetin al que disposa la normativa dels denominats sectors exclosos del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer ( d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals), i no ho serà a les entitats del sector públic que operin en sectors regulats el règim d'inversions dels quals s'hagués tancat en els últim 9 mesos.


Tot i la seva vocació d'abast general i d'acord amb la seva exposició de motius, aquest mecanisme serà aplicable als ens locals catalans en el moment en que ho acordin les respectives Comunitats Autònomes, a l'empara del que disposa l'apartat 3r de l'article 6 d'aquest Reial Decret Llei. En paraules de l'exposició de motius, "La seva aplicació podrà abastar l'àmbit de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals existents en el seu territori mitjançant una decisió individualitzada de l'òrgan competent de cada Comunitat Autònoma".


En aquest sentit, en data 7 d'abril de 2022 s'ha publicat l'Acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, que disposa "Establir que els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats del seu sector públic podran revisar els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret llei 3/2022", així com "Establir que la tramitació de la revisió de preus excepcional, si escau, requereix de la fiscalització prèvia de la Intervenció, així com d'informe dels serveis jurídics corresponents", però la transcendència d'aquest acord de cara als ens locals rau en el fet que diu que "Aquest Acord del Govern s'aplicarà a les universitats públiques i a les entitats locals, quan ho acordin els seus òrgans competents". En aquest sentit, a mode de recordatori, cal dir que la Disposició addicional 3a.8 de la Llei 9/2017 diu que "Els informes que la Llei assigna als serveis jurídics s'evacuaran pel Secretari. Serà també preceptiu l'informe jurídic del Secretari en (...) revisió de preus".


Per la seva part, l'article 7 disposa que la revisió excepcional de preus es reconeixerà quan l'increment del cost dels materials emprats per a l'obra adjudicada hagi tingut un impacte directe i rellevant en l'economia del contracte durant l'exercici 2021, considerant-se a aquests efectes que existeix tal impacte quan l'increment del cost de materials siderúrgics, materials bituminosos, alumini o coure, calculat aplicant als imports del contracte certificats a l'exercici 2021 la seva fórmula de revisió de preus si la tingués, i, en el seu defecte, aplicant la que per la naturalesa de les obres li correspongui d'entre les fixades al Reial decret 1359/2011, de 7 d'octubre, excedeixi del 5% de l'import certificat del contracte en l'exercici 2021. Així mateix, aquest precepte estableix que la quantia de la revisió excepcional no podrà ser superior al 20% del preu d'adjudicació del contracte, i que aquesta quantia no es prendrà en consideració als efectes del límit del 50% previst a l'article 205.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i a l'article 111.2 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer -ambdós relatius a les modificacions no previstes al plec; ni als efectes d'altres límits sobre modificacions previstos en la normativa anterior que sigui d'aplicació al contracte.


Addicionalment, a l'article 8 es recullen els criteris de càlcul de la revisió excepcional de preus i a l'article 9 es regula el procediment a seguir per a aquesta revisió excepcional de preus. En aquest últim precepte, entre altres previsions, s'inclou la relativa a què la revisió excepcional de preus s'aprovarà, si escau, per l'òrgan de contractació prèvia sol·licitud del contractista, que l'haurà de presentar en el termini de dos mesos a comptar, bé des de l'entrada en vigor d'aquest real decret llei, o bé des de la publicació dels índexs mensuals dels preus dels components bàsics de costos, relatius a l'últim trimestre de l'any 2021, si aquesta publicació fos posterior; i que la sol·licitud anirà acompanyada de la documentació necessària per acreditar la concurrència de la circumstància d'excepcionalitat establerta en aquest real decret llei, havent l'òrgan de contractació apreciar el compliment de la circumstància esmentada.


Finalment, a l'article 10 es regula el pagament de la quantia resultant de la revisió excepcional de preus. Entre altres aspectes, s'estableix que la quantia resultant d'aquesta revisió excepcional s'aplicarà a la certificació final de l'obra com a partida addicional amb ple respecte a la legislació pressupostària, estant l'òrgan de contractació facultat, sempre que compleixi amb els requisits exigits en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per realitzar pagaments a compte per l'import de la revisió calculada a la data de pagament de cada certificació d'obra. Així mateix, el contractista que percebi la quantia resultant d'aquesta revisió excepcional haurà de repercutir al subcontractista la part de la mateixa que correspongui a la porció de l'obra subcontractada. En aquest sentit, el subcontractista tindrà acció contra el contractista per reclamar-li aquesta part, però els subcontractistes no tindran acció directa davant l'Administració contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes. A més, en els casos en què s'hagi reconegut el contractista el dret a la revisió excepcional de preus, l'òrgan de contractació, prèvia audiència del contractista, haurà d'aprovar un nou programa de treball adaptat a les circumstàncies actuals de l'obra, i que el contractista estarà obligat a complir el programa esmentat.


La DT 2a disposa que durant l'any 2022 els contractes temporals vinculats a programes de polítiques actives d'ocupació amb bases reguladores, convocatòries o instruments jurídics del programa corresponent, aprovats abans de 31 de desembre de 2021, poden concertar-se amb el termini previst en aquelles bases reguladores, convocatòries o instruments jurídics. La DT 3a regula el règim transitori aplicable als programes de col·laboració social pendents d'execució.

 

 


Data d'entrada en vigor:

Aquest Reial Decret Llei, d'acord amb la seva disposició final 8a, va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, i pel que a la revisió de preus serà aplicable als ens locals catalans a partir de la data d'entrada en vigor de l'Acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, publicat en el DOGC de data 7/4/2022 (per tant el 8/4/2022).

L'article 1 apartat onze entrarà en vigor als sis mesos de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado».


Publicació oficial:

BOE núm. 52, de 2 de març de 2022.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica