Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público

Descripció:

Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

(Al BOE núm. 179, de 28 de juliol de 2021 s'ha publicat l'Acord de convalidació del present Reial decret llei, el qual podeu trobar com arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

Com a arxiu adjunt trobareu un resum amb el més destacat, aquest document es troba en revisió amb l'aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.


Objecte:

S'aproven mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. Es modifiquen els articles 10 i 11 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'introdueix la disposició addicional dissetena.

Es modifica l'article 10 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i s'introdueix la causa i el termini del nomenament del personal funcionari interí, que només podrà produir-se per 4 modalitats:

  •     Per vacant: per a la cobertura d'aquesta mena de places quan no sigui possible fer-lo per personal funcionari de carrera, amb una durada màxima de tres anys.
  •     Per substitució transitòria dels titulars: pel temps estrictament necessari.
  •     Per a execució de programes de caràcter temporal: que no superaran els tres anys de durada, ampliables per dotze mesos més en funció del que es preveu en les Lleis de Funció Pública que desenvolupen el TREBEP.
  •     Per excés o acumulació de tasques: amb un termini màxim de nou mesos dins d'un període de divuit mesos.

S'introdueix un tercer paràgraf a l'article 11, que regula els processos de selecció de personal laboral.

S'introdueix la disposició addicional 17a, sobre mesures dirigides al control de la temporalitat en l'ocupació pública: s'adverteixen les responsabilitats en què incorreran les administracions públiques si incompleixen les previsions contingudes en aquesta normativa, destacant que qualsevol mesura que condueixi a l'incompliment dels terminis temporals màxims d'un nomenament interí és nul·la de ple dret; pel que fa al personal laboral temporal, la reforma del Reial Decret llei contempla la compensació econòmica que li correspon percebre degut a l'incompliment dels terminis màxims de permanència i que consistirà en la diferència entre el màxim de 20 dies de salari fix per any de servei i la indemnització que li correspondria percebre per l'extinció del seu contracte fins a un màxim de dotze mensualitats.

La disposició addicional primera regula les mesures per a l'àmbit local, disposant que els municipis, excepte els de gran població del títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, podran encomanar la gestió material de la selecció del  personal funcionari de carrera o laboral fix a les diputacions provincials, cabildos, ens supramunicipals, etc.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 161, de 7 de juliol de 2021.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

07
divendres
octubre 07, 2022
Esdeveniments d'avui
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT
01-10-22 00:00:00 GMT - 31-10-22 23:59:59 GMT

Categories Categories

Àrea temàtica