Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020

Descripció:

Reial decret 936/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020.


Objecte:

En compliment del que es disposa en l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a 2020 en els termes que s'estableixen en aquest reial decret.

S'inclouen les places que s'autoritzen pel procediment de promoció interna en cossos o escales de personal funcionari així com les corresponents al personal laboral, d'acord amb el conveni col·lectiu d'aplicació. I, s'aprova, de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l'oferta d'ocupació pública de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

En l'annex IV s'inclouen les places de les escales de Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, especificant les que es convoquen per accés lliure i per promoció interna.

En la quantificació de places que apareix en els referits annexos s'ha aplicat l'increment del 5 per cent del total de la taxa de reposició, en les condicions que permet l'article 19.U.4 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

La disposició addicional primera disposa que les corporacions locals que aprovin la seva oferta d'ocupació pública hauran de remetre els acords aprovatoris de la mateixa a l'Administració General de l'Estat, a través de les Delegacions i Subdelegacions del Govern, a l'efecte del que s'estableix en l'article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, respectant els criteris que tenen caràcter bàsic, d'acord amb l'assenyalat en l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 286, de 29 d'octubre de 2020.Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

01
dijous
desembre 01, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica