Tots els articles Tots els articles

Vés enrere

Legislació: Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum

Objecte: Aquesta llei defineix dos àmbits de les consultes populars per via de referèndum: les consultes populars que es promoguin en l'àmbit de Catalunya, i les que es promoguin en l'àmbit municipal:

  • Consultes popular d'àmbit de Catalunya: l'objecte d'aquestes consultes són les qüestions polítiques de transcendència especial per a la ciutadania en l'àmbit de les competències de la Generalitat. S'estableix que l'efecte sigui consultiu i que el Govern comparegui davant el Ple del Parlament i fixi la seva posició amb relació al resultat de la consulta. A més, s'ha volgut preveure la possibilitat que siguin les institucions públiques les que puguin promoure una consulta popular per via de referèndum. Així, el Govern, el Parlament i els municipis estan legitimats, com a representants dels interessos de la ciutadania, per a proposar la convocatòria d'una consulta popular.
  • Consultes popular d'àmbit municipal:  es dota de més garanties el procediment de recollida de signatures i validació de la proposta de consulta, quan aquesta prové dels veïns. Les consultes populars en l'àmbit municipal també tenen efectes consultius i s'estableix que l'alcalde o alcaldessa hagi de comparèixer davant el ple municipal i pronunciar-se sobre el resultat de la consulta.

Aquesta llei s'estructura en cinc títols El títol I conté les disposicions de caràcter general, que defineixen la consulta popular per via de referèndum com un instrument de participació directa per a determinar la voluntat del cos electoral sobre qüestions polítiques de transcendència especial amb les garanties pròpies del procediment electoral.

El títol II, que regula les consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya i es defineix l'àmbit, l'objecte, la naturalesa i les modalitats de les consultes populars. S'estableixen dos  modalitats de consulta popular, segons si la iniciativa és institucional o popular:

  • Consultes populars iniciades pel Govern, per una cinquena part dels diputats o dos grups parlamentaris o per deu municipis de Catalunya conformen les consultes populars d'iniciativa institucional.

  • Consultes populars promogudes per la ciutadania són les denominades consultes populars d'iniciativa popular.

En les dues modalitats de consulta popular, es preveu un possible control de l'adequació constitucional i estatutària de l'objecte de la consulta per part del Consell de Garanties Estatutàries, i una aprovació final, per majoria absoluta del Parlament, com a tràmit previ a la sol·licitud d'autorització de la consulta a l'Estat. Pel que fa a la consulta d'iniciativa popular, es requereix que la proposta sigui avalada pel 3% de la població per mitjà d'un procés de recollida de signatures que, finalment, ha de validar el Parlament.

El títol III, que regula les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal establint el seu àmbit, objecte,  naturalesa i les seves modalitats. A més s'estableix les matèries excloses de consulta. La tramitació de la sol·licitud de l'autorització de la convocatòria també és regulada per aquest capítol.

El capítol III desenvolupa les consultes populars d'iniciativa institucional, que són les que han estat promogudes per l'alcalde o alcaldessa o per una tercera part dels regidors de cada municipi. La proposta de consulta popular, perquè sigui tramitada, ha d'ésser aprovada per la majoria absoluta dels membres del ple municipal. També I regula les consultes populars d'iniciativa popular, que són les promogudes per un percentatge determinat dels veïns d'un municipi segons el nombre total d'habitants d'aquest.

El títol IV regula el procediment de convocatòria i celebració de les consultes populars per via de referèndum, tant en l'àmbit de Catalunya com en l'àmbit municipal,un cop han estat autoritzades per l'Estat.

El títol V regula els principis i les garanties de la utilització dels mitjans electrònics en les consultes populars per via de referèndum, d'acord amb la Recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa del 2004 relativa als estàndards legals, operacionals i tècnics per al vot electrònic.

Aquesta Llei deroga la següent normativa:

  • Els articles 159, 160 i 161 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

  • El Decret 294/1996, del 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de consultes populars municipals.

  • Les altres normes de rang igual o inferior que s'oposen a les disposicions d'aquesta llei o que les contradiuen.

Data d'entrada en vigor: als vint dies de la seva publicació en el DOGC

Publicació oficial: DOGC núm. 5595, de data 25 de març  de 2010.

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa. Norma inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de juny 2010.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Agenda Agenda

01
dijous
desembre 01, 2022
Esdeveniments d'avui

Categories Categories

Àrea temàtica