Tots els articles

Vés enrere Legislació: Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural

Descripció:

Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.


Objecte:

- Art.15

Es modifica l'article 6 del Reial decret llei 3/2022, relatiu als casos susceptibles de revisió excepcional de preus als contractes d'obres, per suprimir l'apartat 4 d'aquest precepte que preveia la no-aplicació a les entitats del sector públic que operin en sectors regulats el règim d'inversions de les quals s'hagués tancat en els últims 9 mesos.

- Art. 30 Actuacions per part de les administracions públiques

Règim transitori fins el 31 desembre 2022 de mesures excepcionals:

Aplicació del procediment negociat sense publicitat, per causa d'imperiosa urgència previst en l'article 168 de la LCSP, a contractes d'obres, subministraments i serveis de millora energètica dels edificis i instal·lacions de titularitat de les Administracions Públiques o que, sense ser-ho, estiguin ocupades o gestionades per l'Administració. Comprèn rehabilitació energètica, substitució enllumenat interior i exterior per alternatives més eficients, instal.lacions de sistemes d'autoconsum, i substitució de sistemes climatització o aigua calenta per sistemes que utilitzen exclusivament fons renovables.

Reducció terminis i, tot i ser procediment negociat, es faculta per no negociar, quan l'òrgan de contractació entengui que no serà possible negociar, sempre que així ho hagi indicat en la invitació a presentar ofertes. S'exigeix memòria justificativa abans formalització.

El recurs especial en matèria contractació, quan s'impugni l'adjudicació, no suposa la suspensió automàtica de tramitació.

- Disposició final 9a

Modifica també l'article 6 del Reial decret llei 3/2022 relatiu al  règim de revisió excepcional de preus contractes obres per increment de preus dels materials durant la seva vigència, per definir quan es considera que increment preus materials afecta a economia del contracte. No aplicable a contractes de durada inferior a 4 mesos.

A més, en relació amb l'aplicació de la nova redacció d'aquests articles 6 i 7 del Reial decret llei 3/2022, cal tenir en compte, d'acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret llei 14/2022, que es podrà aplicar a les reclamacions formulades sota la vigència de la redacció anterior que estiguin pendents de resolució a la data d'entrada en vigor del mateix Reial decret llei 14/2022.


Data d'entrada en vigor:

El mateix dia de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 184, de 2 d'agost de 2022.


Observacions:

S'ha publicat la Resolución de 25 de agosto de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural: Disposición 14221 del BOE núm. 208 de 2022 (BOE núm. 208, de 30 d'agost de 2022).

Si ets usuari de l'ESAM, autentica't per accedir a la part privada de l'eSAM, on hi trobaràs tots els continguts.
 

Categories